Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z portalu działającego pod adresem http://www.ucanbefit.pl. Każdy może zapoznać się z treścią Regulaminu w każdym czasie, w tym przed utworzeniem Konta. Każdy może również pobrać Regulamin. Treść Regulaminu jest dostępna pod adresem http://www.ucanbefit.pl

 

I DEFINICJE

 1. Jeśli nic innego nie wynika z treści Regulaminu, określenia w nim użyte mają następujące znaczenie:
  1. Portal –zwana także zamiennie Serwisem stroną internetową http://www.ucanbefit.pl, prowadzoną przez Organizatora, na której Użytkownicy mogą składać m.in. Zamówienia;
  2. Prowadzący Portal – Marcin Bochenek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą UcanBeFit Academy Centrum Doskonalenia Trenerów MARCIN BOCHENEK z siedzibą w Mogilnie Małym 36, gm. Dobroń, kod pocztowy 95-082 Dobroń, NIP 7311961455, REGON 362260433, e-mail kontakt@ucanbefit.pl, telefon 516872178 (opłata, jak za zwykłe połączenie, wg cennika operatora);
  3. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego;
  4. Konto – dostępny po zarejestrowaniu i podaniu niezbędnych danych zindywidualizowany zbiór zasobów teleinformatycznych umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z Portalu, w tym składanie Zamówień;
  5. Produkty– prezentowane na stronie Portalu towary, po zalogowaniu do Konta i zapłaceniu ceny. Prowadzący Portal oferuje w szczególności plany treningowe, plany dietetyczne, zestaw gotowych treningów , przepisy z fotografiami dań oraz ćwiczenia w wersji multimedialnej, a ponadto odzież sportową i akcesoria sportowe
  6. Zamówienie –sporządzone przez Użytkownika i przesłane do Prowadzącego Portal oświadczenie woli zmierzające do zawarcia umowy i zawierające wskazanie Produktów, które Użytkownik chce kupić – oferta.
  7. Cena Zamówienia– wyrażona w złotych polskich wartość brutto, jaką należy zapłacić za Produkt, obejmująca podatki, w tym podatek VAT nieuwzględniająca natomiast kosztów dodatkowych, na które może się w szczególności składać Koszt Dostawy;
  8. Informacja o Zamówieniu– przygotowane przez Prowadzącego Portal podsumowanie Zamówienia zawierające szczegółowe informacje na jego temat;
  9. Łączny Koszt Zamówienia– kwota, do której zapłaty jest zobowiązany Użytkownik po złożeniu Zamówienia obejmująca zarówno Cenę Zamówienia, jak i wszystkie inne koszty (jeśli występują i zostały podane do wiadomości Użytkownika)
  10. Koszt Dostawy – spoczywający na Użytkowników obowiązek uiszczenia opłaty za dostawę do miejsca wskazanego przez Użytkownika i znajdującego się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jeśli został przewidziany dla danego Produktu i wskazany przez Prowadzącego Portal;
 2. Definicje użyte w liczbie pojedynczej mają odpowiednie zastosowanie do liczby mnogiej. Definicje użyte w liczbie mnogiej stosuje się odpowiednio do liczby pojedynczej.

WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Portal jest dostępny wyłącznie on-line, tj. kiedy komputer z którego korzysta Użytkownik posiada dostęp do sieci Internet. Aby korzystać z Portalu Użytkownik musi posiadać komputer z dostępem do sieci Internet przez łącze internetowe o przepustowości minimalnej 128 Kb dla pobierania informacji i 128 Kb dla wysyłania informacji, przeglądarkę internetową Chrome (Wersja 61.0.3163.100), Mozilla Firefox (56.0), Opera (48.0.2685.3), Edge (40.15063.674.0), Safari lub nowszą wersję ww. przeglądarek, obsługującą CSS i Java Script z włączoną obsługą plików cookies i akceptacją wyskakujących okienek (pop-up). Polityka cookies jest dostępna na stronie internetowej http://www.ucanbefit.pl/polityka-prywatnosci Minimalna wymagana rozdzielczość monitora to 640x480 px .
 2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest także:
  1. rejestracja na Portalu poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie niezbędnych danych osobowych a w konsekwencji utworzenie Konta;
  2. posiadanie aktywnego Konta i zalogowanie się do niego poprzez podanie adresu e-mail Użytkownika i wcześniej ustalonego hasła, które ma charakter poufny;
  3. podanie wszystkich, niezbędnych do realizacji Zamówienia danych;
  4. akceptacja Regulaminu.
  Do przeglądania Produktów dostępnych w Serwisie nie jest wymagana rejestracja i posiadanie Konta.
 3. W formularzu zgłoszeniowym należy podać niżej wymienione dane osobowe: imię, nazwisko, adres email. Podanie tych danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu założenia Konta i korzystania z Portalu. Użytkownik może podać także inne dane osobowe, takie jak numer telefonu
 4. Podanie tych danych jest fakultatywne w ww. celu. W stosunku do danych osobowych Prowadzący Portal jest ich administratorem w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) Podanie danych osobowych służy realizacji celów związanych z korzystaniem z Portalu, do których należą w szczególności:
  1. komunikacja z Użytkownikiem - adres e-mail i telefon)
  2. po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika zgody, która ma charakter fakultatywny – otrzymywanie od Prowadzącego Portal informacji handlowej drogą elektroniczną- wysyłka informacji o charakterze marketingowym (adres e-mail i telefon)
  Ponadto dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa w celu i zakresie z nich wynikającym. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w odniesieniu do jego danych osobowych przysługuje mu prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania.
 5. Użytkownik może posiadać tylko jedno aktywne Konto na Portalu. Tylko Użytkownik może posługiwać się swoim Kontem. Użytkownik nie może udostępniać swojego Konta osobom trzecim. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w ścisłej tajemnicy hasła i nie ujawniania go komukolwiek. W przypadku powzięcia wiadomości o nieautoryzowanym dostępie do Konta, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Prowadzącego Portal i postępować zgodnie z jego wskazówkami dot. resetowania ustawień. Prowadzący Portal może tymczasowo, na czas trwania postępowania wyjaśniającego, lecz nie dłużej niż na 7 dni, zawiesić dostęp do Konta w przypadku powzięcia wiadomości o korzystaniu z Portalu niezgodnie z Regulaminem, w tym posługiwaniu się Kontem przez osoby do tego nieuprawnione. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Prowadzący Portal może zablokować Konto a umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązać w trybie natychmiastowym.
 6. Prowadzący Portal może zablokować możliwość składania Zamówień jeżeli działanie Użytkownika będzie naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. Użytkownik zostanie powiadomiony o blokadzie poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Konto Użytkownika może zostać odblokowane lub umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym.
 7. Zakładając Konto Użytkownik zawiera umowę na o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Konto jest prowadzone przez czas nieoznaczony. Użytkownik może zrezygnować z prowadzenia Konta i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji z Konta nie będą pobierane jakiekolwiek opłaty. Dyspozycję usunięcia Konta należy zgłosić na adres kontakt@ucanbefit.pl Prowadzący Portal może potwierdzić, czy osoba występująca z żądaniem usunięcia Konta jest jego posiadaczem. Usunięcie Konta nastąpi w terminie nie dłuższym niż 24 godziny.

WARUNKI I PRZEBIEG REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Użytkownik może złożyć Zamówienie jeśli jest zalogowany do swojego Konta na Portalu. Prowadzący Portal zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych Użytkownika i ograniczenia wartości jednego Zamówienia lub wartości niezrealizowanych Zamówień do kwoty 300 zł . Prowadzący Portal nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Prowadzący Portal może wprowadzić maksymalną liczbę sztuk jednego Produktu, który może być objęty jednym Zamówieniem. Informację w tym zakresie Prowadzący Portal będzie zamieszczać na Portalu.
 2. Złożenie Zamówienia wymaga dodania do koszyka Produktu, którego zakupem zainteresowany jest Użytkownik. W koszyku Użytkownik może wybrać liczbę zamawianych Produktów. Następnie, w przypadku Produktów, których zakup następuje w sposób inny niż dostęp on-line, Użytkownik powinien wskazać adres dostawy znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wybrać sposób dostawy i sposób zapłaty ceny. W celu dokonania zakupu konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu i kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 3. W trakcie składania Zamówienia Użytkownik jest informowany przez Prowadzącego Portal w szczególności o metodach i warunkach dostawy oraz sposobach i warunkach płatności. Prowadzący Portal udostępnia Użytkownikowi także podsumowanie złożeniowego Zamówienia. W takim podsumowaniu Użytkownik jest informowany o głównych cechach wszystkich Produktów objętych Zamówieniem, sposobie dostawy oraz Cenie i Łącznym Koszcie Zamówienia a także wybranym przez Użytkownika sposobie zapłaty ceny. Informacja o złożonym Zamówieniu może być wysłana na podany przez Użytkownika adres e-mail. Wysłana przez Prowadzącego Portal wiadomość potwierdza tylko otrzymanie przez Prowadzącego Portal Zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży. Informacje o Produktach zamieszczone na Portalu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Jeśli część spośród wybranych przez Użytkownika Produktów będzie niedostępna, Prowadzący Portal skontaktuje się z Użytkownikiem w celu ustalenia wariantu zakupu. Użytkownik będzie mógł zrezygnować z Zamówienia lub zdecydować się na realizację Zamówienia niepełnego. W przypadku, gdy Użytkownik nie dokona wyboru w ciągu 12 godzin, przyjmuje się, że zrezygnował z całego Zamówienia.
 5. Jeśli wszystkie Produkty wybrane przez Użytkownika nie będą dostępne, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane przez Prowadzącego Portal.
 6. Jeśli Użytkownik zdecydował się na płatność elektroniczną za pośrednictwem przelewu bankowego i płatność ta nie zostanie odnotowana przez Prowadzącego Portal w ciągu 48 godzin Zamówienie może zostać przez Prowadzącego Portal automatycznie anulowane.
 7. W przypadku Zamówienia niepełnego, które zostało zaakceptowane przez Użytkownika, który uprzednio dokonał płatności, Łączny Koszt Zamówienia zostanie niezwłocznie skorygowany przez Prowadzącego Portal, tak aby odpowiadał Łącznemu Kosztowi Zamówienia, które jest niepełne.
 8. Prowadzący Portal poinformuje Użytkownika o skompletowaniu Zamówienia wysyłając do Użytkownika wiadomość e-mail. Wiadomość ta będzie stanowić ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia i od chwili kiedy zostanie przekazana do systemu mailowego Użytkownika, tak aby ten mógł ją odczytać, umowa sprzedaży będzie uważana za zawartą. Do chwili potwierdzenia Zamówienia w sposób opisany powyżej Prowadzący Portal nie jest zobowiązany do dostarczenia Produktów Użytkownikowi a jego Zamówienie stanowi dla Prowadzącego Portal ofertę zakupu zamówionych Produktów. Do chwili wysłania wiadomości, o której mowa powyżej, Użytkownik może cofnąć Zamówienie.
 9. Prowadzący Portal nie gwarantuje stałej dostępności wszystkich oferowanych Produktów. Informacje o Produkcie zamieszczone na Portalu nie są równoznaczne z dostępności Produktu na Portalu.
 10. Jeśli nic innego nie wynika z treści informacji umieszczonej na Portalu lub w odpowiednim regulaminie, Ceny Produktów nie podlegają dodatkowym rabatom lub promocjom.
 11. Jeśli nic innego nie wynika z treści informacji dołączonej do Produktu, nie są one przeznaczone dla osób zawodowo uprawiających sport. W przypadku programów treningowych lub programów dietetycznych dostępnych on-line Użytkownik może z nich korzystać wyłącznie na własny, amatorski użytek. Jakiekolwiek rozpowszechnianie Produktów przez Użytkownika, ich przerabianie lub wykorzystywanie jako część innego dzieła jest zabronione.

IV DOSTAW

 1. Dostawa jest realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Prowadzący Portal udostępnia następujące formy dostawy :
  1. Przesyłka pocztowa
  2. Odbiór osobisty w siedzibie firmy
  Plany treningowe i plany dietetyczne są wyświetlane Użytkownikowi wyłącznie on-line po zalogowaniu się do Konta.
 3. Prowadzący Portal może zawiesić czasowo dostępność poszczególnych form dostawy. Informacja w tym zakresie będzie każdorazowo widoczna w trakcie składania Zamówienia.
 4. Na stronie Portalu jest zamieszczana informacja o liczbie dni roboczych w ciągu których nastąpi nadanie Zamówienia w sposób opisany w ust.2 pkt. Za dni robocze uznawane są dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Ze szczegółowymi informacjami na temat cen dostawy można zapoznać się klikając w link http://www.ucanbefit.pl lub w trakcie składania Zamówienia.
 6. Dostawa Produktów do Użytkownika nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia Zamówienia. Dodatkowo Prowadzący Portal może informować Użytkowników o orientacyjnym czasie realizacji Zamówienia.
 7. W chwil dostarczenia Produktów, Prowadzący Portal zaleca sprawdzenie czy Produkty nie są wadliwe, w szczególności czy nie uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu w trakcie transportu. W przypadku dostrzeżenia wad, zniszczeń lub uszkodzeń Prowadzący Portal zaleca sporządzenie odpowiedniego protokołu i niezwłoczne poinformowanie go o zaistniałym zdarzeniu.
 8. Zamówione Produkty dostarczane są w standardowych opakowaniach Prowadzącego Portal.
 9. Zamówienia, które nie zostaną odebrane przez Użytkowników w sposób opisany w ust.2 pkt a) mogą zostać zwrócone do Prowadzącego Portal, który jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży. Z uprawnienia tego Prowadzący Portal może skorzystać w ciągu 2 dni od dnia podjęcia pierwszej próby doręczenia.

V CENA

 1. Ceny Produktów zamieszczone na Portalu zawierają wszelkie cła i podatki, w tym podatek VAT, nie zawierają natomiast kosztów dodatkowych, do których należy w szczególności koszt dostawy.
 2. Ceny podawane są w złotych polskich. Do Zamawianych Produktów Sprzedawca dołącza dowód sprzedaży a także wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego może skorzystać Użytkownik.
 3. Wiążąca jest cena obowiązująca w chwili włożenia przez Użytkownika do koszyka zamawianych Produktów. Prowadzący Portal ma prawo do aktualizacji cen oraz obejmowania poszczególnych Produktów promocjami, wyprzedażami, itp. Uprawnienie to jednak nie ma wpływu na Zamówienia złożone przez Użytkowników przed dokonaniem ww. czynności.
 4. Koszt Dostawy jest wskazywany w trakcie składania Zamówienia i widoczny na stronie internetowej www.ucanbefit.pl
 5. Prowadzący informuje, że płatność za Zamówienie może zostać dokonana w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu bankowego. Płatność jest możliwa, gdy bank w którym Użytkownik ma konto, ma zawartą odpowiednią umowę umożliwiającą taką formę rozliczeń.
 6. Realizacja Zamówienia nastąpi jeśli Użytkownik dokona zapłaty w ciągu 24 godzin od chwili kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Za datę zapłaty uważa się chwilę uznania rachunku bankowego Prowadzącego Portal kwotą przypadającą do zapłaty.
 7. Łączny Koszt Zamówienia może zostać skorygowany zgodnie z Regulaminem w przypadku Zamówienia niepełnego.

VI DANE OSOBOWE

 1. Prowadzący Portal jest administratorem danych osobowych Uczestników.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust.3 poniżej.
 3. Dane osobowe w zakresie adresu e-mail będą wykorzystywane w celu rejestracji w Portalu. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu dostawy będą wykorzystywane w celu realizacji Zamówień. Dane osobowe w zakresie stanu zdrowia będą wykorzystywane w celu przygotowania zamówionego programu treningowego i dietetycznego. Dane osobowe w zakresie adresu e-mail, po uprzednim wyrażeniu zgody przez osobę której dotyczą, mogą być wykorzystywane w celu przesyłania przez Prowadzącego Portal informacji handlowych drogą elektroniczną.
 4. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu dostawy będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, którym powierzona zostanie dostawa Zamówienia.
 5. Dane osobowe Użytkowników mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa w celu i zakresie z nich wynikającym.
 6. Użytkownik przez rejestrację na Portalu wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu i zakresie wyżej wskazanym. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

VII REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Prowadzący Portal jest zobowiązany dostarczyć Użytkownikowi Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości.
 2. Prowadzący Portal odpowiada względem Użytkownika jeśli zakupiony przez niego Produkt ma wady. Do postępowania w zakresie zgłoszonych wad mają zastosowanie przepisy art. 556 i nast. kodeksu cywilnego. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Użytkownicy mogą składać reklamacje na adres: kontakt@ucanbefit.pl. Użytkownicy mogą skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie http://www.ucanbefit.pl. Prowadzący Portal zaleca dołączenie do reklamacji dowodu zakupu u Prowadzącego Portal Produktu, którego dotyczy reklamacja.
 4. Jeżeli Produkt ma wadę, Użytkownik może żądać wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Prowadzący Portal jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub wadę usunąć w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
 5. Użytkownik może zamiast zaproponowanego przez Prowadzącego Portal usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Prowadzącego Portal.
 6. W przypadku stwierdzenia wady, Użytkownik mogą żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Prowadzący Portal niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad lub wadę usunie, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Prowadzącego Portal albo gdy Prowadzący Portal nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Użytkownik nie może odstąpić od umowy jeśli wada jest nieistotna.
 7. Prowadzący Portal rozpatrzy reklamację z tytułu wad Produktu w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia. Brak odpowiedzi w tym terminie, będzie oznaczać uznanie reklamacji za uzasadnioną.
 8. Poza możliwością sądowego rozstrzygania sporów, Użytkownikowi przysługuje również prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronach rzeczników konsumentów, UOKiK-u, czy organizacji społecznych, które zajmują się ochroną praw konsumentów.
 9. Prowadzący Portal informuje, ze pod adresem https://ec.europa.eu/consumer/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu Unii Europejskiej, tzw. platforma ODR. Platforma ta dostępna jest we wszystkich językach Unii Europejskiej i jest interaktywna. Platforma służy również złożeniu skargi dotyczącej towarów lub usług zakupionych przez Internet.
 10. Prowadzący Portal nie świadczy usług posprzedażowych, serwisowych i nie udziela gwarancji na sprzedawane Produkty.
 11. Użytkownik może bez podania przyczyny odstąpić od zawartej na odległość umowy sprzedaży składając w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego może skorzystać Użytkownik jest dostępny na stronie http://www.ucanbefit.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres kontakt@ucanbefit.pl
 12. Prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z treścią art. 38 ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje m.in.w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 13. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, Prowadzący Portal jest zobowiązany zwrócić Użytkownikowi otrzymane od niego płatności. W zakresie Kosztów dostawy Prowadzący Portal jest zobowiązany zwrócić tylko koszt zwykłego, najtańszego sposobu dostarczenia Zamówienia, ofertowany przez Prowadzącego Portal.
 14. Prowadzący Portal dokona zwrotu płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Prowadzący Portal może jednak powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktów, których dotyczy odstąpienie od umowy lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tych Produktów, w zależności co nastąpi wcześniej.
 15. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu jakiego użył Użytkownik w trakcie sprzedaży, chyba że Użytkownik zgodzi się wyraźnie na inną formę zwrotu.
 16. Zwrot Produktów powinien nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana została dokonana w granicach zwykłego zarządu. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Użytkownik.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy w funkcjonowaniu Portalu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Portalu z komputerem lub siecią, z której korzysta Użytkownik. Podobnie, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Prowadzący Portal nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie serwerów pocztowych, na które przysyłane są informacje na temat poszczególnych etapów składania Zamówienia, itp. a także za usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie, z którego korzysta Użytkownik. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zawieszenie dostępności Portalu w przypadku konieczności przeprowadzenia m.in. konserwacji, wymiany sprzętu lub też w związku z rozbudową lub modernizacją Portalu.
 2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Prowadzący Portal nie ponosi także odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę możliwości korzystania z pieniędzy, utratę czasu, podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji lub jakiekolwiek szkody pośrednie lub wtórne.
 3. Prowadzący Portal może dokonać zmiany Regulaminu. Zmiany nie będą naruszać praw Użytkowników, którzy złożyli Zamówienie przed wejściem w życie zmiany. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania i podania do wiadomości Użytkownikom. Prowadzący Portal powiadomi Użytkowników o zmianach Regulaminu za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres podany przez Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę, powinien kliknąć w link. Brak akceptacji zmiany skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z Portalu.
 4. Zmiany Regulaminu mogą być spowodowane m.in. koniecznością zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Portalu, zapobiegania nadużyciom, uproszczeniu funkcjonowania Portalu, wprowadzeniu dodatkowych opcji lub likwidacji opcji, które nie cieszą się dostatecznym zainteresowaniem Użytkowników a także z powodu zmian sposobu składania Zamówienia, opcji dostawy, opcji płatności ceny a także z innych ważnych przyczyn.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu zakupu abonamentu przez użytkownika.